Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne – jakość to podstawa

Profesjonalne tłumaczenia pisemne to nasza specjalność, a ich najwyższa jakość to nasz priorytet. W osiągnięciu tego celu najważniejszy jest odpowiedni zespół. Każdy współpracujący z nami tłumacz to wykształcony i doświadczony specjalista, który poradzi sobie z każdym zadaniem.

Zlecenia są przydzielane poszczególnym tłumaczom również w oparciu o ich indywidualne specjalizacje – tłumaczenia tekstów literackich wymagają całkiem innego zestawu umiejętności niż przekład tekstów marketingowych bądź tłumaczenia medyczne (specjalna dokumentacja). W skład naszego zespołu wchodzą również tłumacze przysięgli, dysponujący szeroką wiedzą w dziedzinie prawa i specjalizujący się w tłumaczeniu wielu typów dokumentów.

Computer-assisted translation

Bardzo pomocne w tłumaczeniu okazuje się zastosowanie najnowocześniejszego oprogramowania typu CAT (computer-assisted translation). Umożliwia ono tłumaczom tworzenie własnych baz terminologicznych i pamięci tłumaczeniowych. Pozwala to znacznie zwiększyć efektywność pracy oraz zapewnić pełną spójność tekstu, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenia techniczne. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań możliwe staje się połączenie wysokiej jakości z krótkim czasem realizacji zleceń.

Biegłość w obsłudze komputera przydaje się także w inny sposób. Zastosowanie odpowiednich programów do obróbki graficznej i tekstowej pozwala nam na dokładne odwzorowanie formy dokumentu źródłowego w dokumencie docelowym. Zawsze staramy się, aby tłumaczenie, które wysyłamy do klienta, było w możliwie najwyższym stopniu zbliżone do dokumentu źródłowego, niezależnie od jego formatu czy szaty graficznej.

Szczegółowa korekta tłumaczeń pisemnych

Wszystkie przetłumaczone przez nas teksty podlegają dokładnej weryfikacji dokonywanej przez innego tłumacza w celu wyeliminowania wszelkich niedociągnięć. Świeże spojrzenie pozwala nie tylko usunąć potencjalne mankamenty danego tekstu, ale także nadać mu dodatkowe walory. Na życzenie klienta korekta może zostać przeprowadzona przez native speakera danego języka, jednak wiąże się to z wyższym całkowitym kosztem usługi. Zastosowanie powyższych rozwiązań daje nam gwarancję, że odsyłane klientowi gotowe tłumaczenie jest wolne od błędów i spełnia najwyższe standardy jakości. Szczegóły możemy zawsze omówić w naszym biurze w mieście Poznań bądź drogą e-mailową.


Tłumaczenia pisemne – składanie zamówienia

W celu maksymalnego uproszczenia i przyspieszenia procesu realizacji zleceń w większości przypadków wszelkie ustalenia oraz samo potwierdzenie zlecenia  mają miejsce za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zlecenie uznawane jest za przyjęte kiedy obie strony potwierdzą ustaloną wcześniej wycenę, termin realizacji i inne zasady współpracy. W przypadku tłumaczeń pisemnych o większej objętości lub na życzenie klienta możliwe jest podpisanie umowy precyzyjnie określającej wszelkie aspekty realizacji danego zlecenia. Dokonane w ten sposób ustalenia uznawane są za wiążące i mogą ulec zmianie jedynie za pisemną zgodą obu stron. Jeśli zamówienie zostanie anulowane po potwierdzeniu, odwołujący zlecenie jest zobowiązany pokryć koszty wykonanej już pracy wraz z dodatkową rekompensatą w wysokości 30% pozostałej wartości zlecenia.

Wycena tłumaczenia pisemnego

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Związane jest to z dużą liczbą czynników, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W przypadku tłumaczeń pisemnych może to być stopień trudności tekstu źródłowego, czas dostępny na realizację czy też stopień skomplikowania strony graficznej dokumentu. Tłumaczenia techniczne, naukowe czy medyczne wymagają nie tylko perfekcyjnej znajomości języka ojczystego i obcego, ale również obszernej wiedzy z danej dziedziny. Specjalistyczna terminologia może znacznie podnieść koszt tłumaczonego tekstu. Więcej szczegółów dotyczących wyceny można znaleźć w Regulaminie tłumaczeń pisemnych, który można pobrać, klikając ikonę znajdującą się u dołu strony. W celu uzyskania dokładnej wyceny tłumaczenia konkretnego tekstu należy skorzystać z formularza Szybkiej wyceny znajdującego się w stopce lub skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, załączając dokument, który ma zostać przetłumaczony. Dane kontaktowe dostępne są w stopce oraz w zakładce Kontakt.

Poufność

Wszelkie materiały i dokumenty (handlowe, finansowe, organizacyjne, techniczne, technologiczne lub inne), które są nam przekazywane w związku z realizacją zlecenia w formie ustnej, pisemnej lub innej (np. w formie prezentacji, rysunków, zdjęć, dokumentów, procesów, instrukcji, e-maili itp.) będą zawsze traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku szczególnie wrażliwych informacji możliwe jest podpisanie z klientem dodatkowej umowy o zachowaniu poufności lub przesłanie stosownego oświadczenia.


Tłumaczenia pisemne – rodzaje

W swojej pracy tłumacze spotykają się ze zleceniami bardzo różnego typu. Każde tłumaczenie jest na swój sposób inne i należy do niego podejść indywidualnie, jednak możliwe jest wyodrębnienie pewnych typów tekstów, przy tłumaczeniu których powinno się postępować według określonych zasad. Kilka takich grup wymieniono i opisano poniżej.

next

Tłumaczenia naukowe - medyczne i inne

Tłumaczenia naukowe wiążą się w dużej mierze z umiejętnością dokładnej analizy tekstu źródłowego oraz sprawnego poszukiwania i przyswajania informacji związanych z zagadnieniami poruszanymi w tłumaczonym tekście. Wykonujemy tłumaczenia z różnych dziedzin nauki, takich jak geologia, farmacja czy genetyka, jednakże naszą specjalnością są tłumaczenia medyczne. Od lat współpracujemy z uczelniami i instytucjami naukowymi w większych polskich miastach (Poznań), dzięki czemu udało nam się zgromadzić dużą wiedzę i doświadczenie w tej trudnej dziedzinie. Tłumaczenie dokumentów i artykułów medycznych wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością, dlatego też powinno być wykonywane jedynie przez tłumaczy, którzy są w tym zakresie specjalistami.
next

Tłumaczenia tekstów prawniczych i umów

Tłumaczenia tekstów prawniczych i umów wymagają znajomości systemów prawnych obszarów językowych, odpowiadających zarówno tekstowi źródłowemu, jak i docelowemu. Kluczowa jest tu znajomość specjalistycznej terminologii oraz jej pełna spójność w ramach danego dokumentu – nieocenione okazują się również narzędzia CAT. Przekład dokumentów niejednokrotnie związany jest ze znaczną odpowiedzialnością, dlatego powinien być wykonywany jedynie przez tłumaczy posiadających znaczne doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. Tak jak w przypadku innych typów tekstów, wszelkie otrzymywane przez nas dokumenty traktowane są zawsze jako poufne.
next

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne to jeden z najczęściej wykonywanych typów tłumaczeń. Bardzo istotne jest tu doświadczenie w danej dziedzinie i znajomość specjalistycznej terminologii, ale także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w dostępnych źródłach. Wiele dokumentów technicznych posiada skomplikowane formatowanie i szatę graficzną, dlatego też tłumacz techniczny powinien sprawnie posługiwać się komputerem w celu jak najwierniejszego odtworzenia wyglądu dokumentu źródłowego. Kategoria ta obejmuje wszelkiego rodzaju instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, wnioski patentowe i wiele innych.
next

Tłumaczenia poświadczone

Niektóre dokumenty (procesowe, urzędowe, akty stanu cywilnego) wymagają formy tłumaczenia poświadczonego, popularnie nazywanego "przysięgłym". Tłumaczenie takie może być wykonane osobiście przez tłumacza przysięgłego lub przez niego poświadczone. Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, w którym szczególnie ważne jest zachowanie pełnej poufności tłumaczonych dokumentów oraz bezwzględnej rzetelności i dbałości o szczegóły. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którego celem jest dokładna weryfikacja wiedzy, umiejętności językowych oraz techniki tłumaczeniowej kandydata.
next

Tłumaczenia literackie

Tłumaczenia tego rodzaju stanowią unikalną kategorię i wymagają zupełnie innego zestawu umiejętności. Nieodzowne są tutaj „lekkie pióro”, inwencja twórcza oraz doskonała znajomość kultury źródłowej i docelowej. Tłumacze literaccy to osoby oczytane i kreatywne, charakteryzujące się umiejętnościami językowymi na najwyższym poziomie. W tłumaczeniach literackich jeszcze istotniejsze niż w przypadku innych tekstów staje się przekazywanie treści, a nie jedynie słów. Kluczowe jest także doskonałe wyczucie stylu i rejestru tekstu źródłowego i odpowiednie przełożenie tych aspektów na grunt języka docelowego.