Regulamin – tłumaczenia ustne

1. Przygotowanie

1.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia tłumaczom materiałów umożliwiających przygotowanie merytoryczne (programu konferencji, porządku obrad, listy mówców, prezentacji, referatów, wniosków, materiałów pomocniczych, itd.) przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Tłumacze nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe na skutek niedotrzymania przez klienta tego zobowiązania.

1.2 Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia fragmentów wystąpień, które są przez mówcę odczytywane, jeżeli tekst nie został im dostarczony w czasie umożliwiającym przygotowanie. Dotyczy to głównie cytatów z dzieł literackich, aktów prawnych, lub innych dokumentów. W takiej sytuacji tłumacze zachowują prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

1.3 Wszystkie dokumenty i materiały dostarczane przez zleceniodawcę traktowane będą jako poufne.

1.4 Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia, jeżeli zmianie uległ temat wydarzenia lub tryb tłumaczenia (np. tłumaczenie konsekutywne zamiast symultanicznego), a nie zostali oni o takiej zmianie poinformowani przynajmniej 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. W takiej sytuacji tłumacze zachowują prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

1.5 Jeśli program konferencji wymaga przemieszczania się, zleceniodawca zapewnia tłumaczom takie same środki transportu jak innym uczestnikom wydarzenia.


2. Tłumaczenia symultaniczne

2.1 Niezależnie od czasu trwania tłumaczenia symultanicznego, w kabinie pracuje przynajmniej dwóch tłumaczy. W nadzwyczajnych przypadkach (wyjątkowo wysoki stopnień trudności, czas tłumaczenia znacznie przekraczający 8 godzin) w zespole powinno być trzech tłumaczy.

2.2 Kabina musi być umieszczona tak, aby zapewnić tłumaczom optymalną widoczność sali, mówców oraz prezentowanych materiałów. Jeśli bezpośredni kontakt wzrokowy nie jest możliwy, może on zostać zapewniony za pomocą sprzętu audiowizualnego.

2.3 Utrwalanie tłumaczenia symultanicznego w dowolnej formie (audio, wideo itp.) wymaga zgody tłumaczy.

2.4 Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia, jeżeli stwierdzą, że nie zapewniono im warunków umożliwiających jego należyte wykonanie (np. odpowiedniej słyszalności i jakości dźwięku), zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

2.5 Tłumaczenie materiałów audio/video prezentowanych podczas wydarzenia wymaga zapewnienia odsłuchu dźwięku bezpośrednio w słuchawkach tłumaczy. Tłumacze mogą odmówić tłumaczenia takich materiałów, jeżeli nie mieli możliwości wcześniejszego zapoznania się z nimi. W takiej sytuacji tłumacze zachowują prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie.


3. Tłumaczenia konsekutywne

3.1 Jak w podpunkcie 2.4 powyżej, tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia, jeżeli stwierdzi, że nie zapewniono mu warunków umożliwiających jego należyte wykonanie, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

3.2 W przypadku tłumaczenia dla większej liczby osób, konieczne jest zapewnienie sprzętu nagłaśniającego i osobnego mikrofonu dla tłumacza.

3.3 Tłumaczenia konsekutywne trwające powyżej 4 godzin powinny być wykonywane przez dwóch tłumaczy. Jeżeli tłumaczenie wykonywane jest przez jednego tłumacza, należy zapewnić mu przynajmniej 15 minut przerwy po każdych 120 minutach tłumaczenia.

3.4 Utrwalanie tłumaczenia konsekutywnego w dowolnej formie (nagrania audio, wideo itp.) wymaga zgody tłumaczy.


4. Czas pracy

4.1 Czas pracy tłumaczy liczony jest według godzin dostępności określonych w umowie. Jeżeli czas ten ulegnie przedłużeniu, wówczas tłumaczom przysługuje wynagrodzenie za dostępność od godziny rozpoczęcia określonej w umowie do faktycznego zakończenia pracy (zaokrąglając w górę do pełnej godziny).

4.2 W czas pracy tłumaczy wliczone są wszystkie przerwy dla uczestników wydarzenia, w których trakcie mają oni prawo do odpoczynku i nie wykonują żadnych dodatkowych tłumaczeń na rzecz zleceniodawcy.

4.3 W wypadku konferencji całodniowych tłumaczom przysługuje przynajmniej jedna przerwa na posiłek o długości 45 minut, która wliczana jest do czasu pracy.

4.4 Czas pracy tłumaczy nie powinien przekraczać ośmiu godzin dziennie. Tłumacze mogą jednak wyrazić zgodę na wydłużenie dziennego czasu pracy ponad osiem godzin, ale przysługuje im za to dodatkowe wynagrodzenie obliczane zgodnie z umową.


5. Wynagrodzenie

5.1 Minimalną jednostkę rozliczeniową stanowi blok o długości 4 godzin. Każdy rozpoczęty blok liczony jest jako cały. Dwa bloki o łącznej długości 8 godzin dają stawkę dzienną.

5.3 Ostateczna wycena dokonywana jest indywidualnie dla każdego zlecenia. Przyjęta przez obie strony stawka może ulec zmianie tylko za ich pisemną zgodą.

5.3 Jeżeli zleceniodawca odwoła tłumaczenie w okresie od 2 do 5 dni od planowanego czasu jego rozpoczęcia, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia 50% całkowitego kosztu realizacji zlecenia. Jeżeli tłumaczenie zostanie odwołane mniej niż 2 dni (48 godzin) przed planowanym czasem jego rozpoczęcia, zleceniodawca będzie zobowiązany do pokrycia 100% całkowitego kosztu realizacji zlecenia. Kosz realizacji zlecenia obejmuje ewentualny wynajem sprzętu do tłumaczenia.


6. Tłumaczenia wyjazdowe

6.1 Tłumaczenie wyjazdowe to takie, które odbywa się w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania tłumaczy.

6.2 Minimalne wynagrodzenie za każdy dzień tłumaczenia wyjazdowego (definicja w punkcie 6.1) jest równe jednej stawce dziennej za każdy dzień tłumaczenia. Jeżeli rzeczywisty czas trwania takiego tłumaczenia przekracza osiem godzin w danym dniu, tłumaczom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie obliczane zgodnie z umową.

6.3 Jeżeli dojazd do miejsca tłumaczenia wyjazdowego trwa dłużej niż 5 godzin, tłumaczom przysługuje honorarium równe co najmniej połowie stawki dziennej za każdy dzień trwania podróży.

6.4 W przypadku tłumaczenia wyjazdowego zleceniodawca powinien zapewnić tłumaczom:

  • nocleg w hotelu znajdującym się w pobliżu miejsca konferencji lub ekwiwalent doliczony do całkowitego kosztu realizacji zlecenia;
  • całodzienne wyżywienie na koszt organizatora lub stosowne diety;
  • możliwość przyjazdu i noclegu w przeddzień konferencji
  • możliwość przejazdu uzgodnionym środkiem transportu na koszt organizatora lub ekwiwalent doliczony do całkowitego kosztu realizacji zlecenia;

6.5 Szczegóły dotyczące kwestii wymienionych w punkcie 6.4 ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia i zapisywane w umowie.


Niniejszy dokument został opracowany na podstawie „Warunków pracy i zasad wynagradzania tłumaczy konferencyjnych” Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz wytycznych AIIC i Parlamentu Europejskiego.