Regulamin – tłumaczenia pisemne

 1. Wszystkie dostarczane nam teksty traktowane są z należytą poufnością i poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Realizacja tłumaczenia rozpoczyna się po zaakceptowaniu przez zleceniodawcę drogą mailową terminu realizacji oraz wyceny dokonanej na podstawie dostarczonego pliku źródłowego lub dokumentu.
 3. Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków razem ze spacjami (1125 w przypadku tłumaczeń poświadczonych). Liczba stron zawsze zaokrąglana jest w górę; minimalna objętość pojedynczego zlecenia to 1 strona rozliczeniowa.
 4. Tłumaczenia pisemne realizowane są w następujących trybach:
 • zwykłym – do 5 stron rozliczeniowych na dzień roboczy, nie licząc dnia otrzymania tekstu (stawka podstawowa),
 • pilnym – 6-9 stron rozliczeniowych na dzień roboczy, nie licząc dnia otrzymania tekstu, lub do 5 stron rozliczeniowych na dzień następny (+25% stawki podstawowej),
 • ekspresowym – więcej niż 9 stron rozliczeniowych, nie licząc dnia otrzymania tekstu, lub do 5 stron rozliczeniowych na ten sam dzień (+50% stawki podstawowej).
 1. Za tłumaczenia tekstów specjalistycznych oraz dodatkowe prace związane z formatowaniem dokumentu (tabele, wykresy, slajdy itp.) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgadniane ze zleceniodawcą.
 2. Za utrudnioną czytelność tekstu lub jego edycję stawka wzrasta o 25% stawki podstawowej za każde utrudnienie, np. za:
 • teksty napisane odręcznie lub formularze wypełnione odręcznie,
 • teksty trudne do odczytania z powodu uszkodzeń lub wielkości czcionki,
 • teksty przesłane w formie nieedytowalnego skanu niskiej jakości (niewyraźne, pod kątem itp.),
 • przekłady wtórne (przekład przekładu) w przypadku dużej liczby błędów językowych utrudniających zrozumienie treści.
 1. Jeżeli zlecenie ma być wykonywane w weekend, dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych, stawka wzrasta w następujący sposób:
 • za pracę w weekend i dni ustawowo wolne od pracy: +50%stawki podstawowej,
 • za pracę w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00): +100% stawki podstawowej.
 1. Dla każdego tłumaczenia pisemnego realizowanego w trybie zwykłym istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej korekty native speakera. Koszt i termin realizacji tłumaczenia z dodatkową korektą wzrasta o 50%.
 2. Ostateczna wycena oraz termin realizacji określane są indywidualnie dla każdego zlecenia. Przyjęte przez obie strony ustalenia mogą ulec zmianie tylko za ich pisemną zgodą.
 3. Zleceniodawca odwołujący zlecenie jest zobowiązany zapłacić tłumaczowi wynagrodzenie za już wykonaną pracę, jak również dodatkową rekompensatę w wysokości 30% pozostałej wartości zlecenia.
 4. Tłumacz dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość przekładu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane błędami logicznymi i językowymi w tekście źródłowym.
 5. Tłumaczenia pisemne podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie „Warunków wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasad wynagradzania tłumaczy” Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.