Regulamin – tłumaczenia ustne

1. Przygotowanie

1.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia tłumaczowi materiałów umożliwiających przygotowanie merytoryczne (programu konferencji, porządku obrad, listy uczestników, sprawozdań, referatów, tez, wniosków, materiałów pomocniczych, itd.) przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

1.2 Teksty wystąpień czytanych powinny być wcześniej dostarczone tłumaczowi. Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia tekstu odczytywanego przez mówcę, jeżeli tekst ten nie został mu dostarczony w czasie umożliwiającym przygotowanie się do tłumaczenia. Dotyczy to w głównie wystąpień zawierających cytaty z dzieł literackich, aktów prawnych, lub innych dokumentów.

1.3 Jeżeli zmiany tematu lub trybu tłumaczenia (np. tłumaczenie symultaniczne zamiast konsekutywnego) nie zostały z wyprzedzeniem uzgodnione z tłumaczem, tłumacz może odmówić wykonania tłumaczenia, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

1.4 Jeśli program konferencji wymaga przemieszczania się, zleceniodawca zapewnia tłumaczowi takie same możliwości przemieszczania się, jak innym uczestnikom wydarzenia.

2. Tłumaczenia symultaniczne

2.1 Niezależnie od czasu trwania tłumaczenia symultanicznego, w kabinie zawsze pracuje przynajmniej dwóch tłumaczy. W nadzwyczajnych przypadkach (tłumaczenia o wyjątkowo wysokim stopniu trudności, czas tłumaczenia znacznie przekraczający 8 godzin) w zespole powinno być trzech tłumaczy.

2.2 Tłumacze zmieniają się przy mikrofonie według własnych ustaleń, a zakłócanie ich pracy jest niedopuszczalne.

2.3 Kabina musi być umieszczona tak, aby zapewnić tłumaczom optymalną widoczność sali, mówców oraz prezentowanych materiałów. Jeśli bezpośredni kontakt wzrokowy nie jest możliwy, może on zostać zapewniony za pomocą sprzętu audiowizualnego.

2.4 Utrwalanie tłumaczenia symultanicznego w dowolnej formie (audio, wideo itp.) wymaga zgody tłumaczy.

2.5 Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia, jeżeli stwierdzi, że nie zapewniono mu warunków umożliwiających jego należyte wykonanie (np. odpowiedniej słyszalności i jakości dźwięku), zachowując przy tym prawo do otrzymania pełnego wynagrodzenia.

2.6 Tłumaczenie materiałów audio/video prezentowanych podczas wydarzenia wymaga zapewnienia odsłuchu dźwięku bezpośrednio w słuchawkach tłumaczy. Tłumacz może odmówić tłumaczenia materiału takich materiałów, jeżeli nie miał możliwości wcześniejszego zapoznania się z nimi.

3. Tłumaczenia konsekutywne

3.1 Do tłumaczenia konsekutywnego stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące tłumaczenia symultanicznego.

3.2 W przypadku tłumaczenia dla większej liczby osób, konieczne jest zapewnienie sprzętu nagłaśniającego i osobnego mikrofonu dla tłumacza.

3.3 Tłumaczenia konsekutywne trwające powyżej 4 godzin powinny być wykonywane przez dwóch tłumaczy. Jeżeli tłumaczenie takie wykonywane jest przez jednego tłumacza, należy zapewnić mu 15 minut przerwy po każdych 60 minutach tłumaczenia.

3.4 Utrwalanie tłumaczenia konsekutywnego w dowolnej formie (nagrania audio, wideo itp.) wymaga zgody tłumaczy.

4. Czas pracy tłumaczy

4.1 Czas pracy tłumacza liczony jest według godzin rozpoczęcia i zakończenia tłumaczenia określonych w umowie. Jeżeli czas ten ulegnie przedłużeniu, wówczas tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za czas pracy od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do jego faktycznego zakończenia (zaokrąglając w górę do pełnej godziny).

4.2 W czas pracy tłumacza wliczone są wszystkie przerwy dla uczestników wydarzenia, w których trakcie ma on prawo do odpoczynku i nie wykonuje żadnych dodatkowych tłumaczeń na rzecz zleceniodawcy.

4.3 W wypadku konferencji całodniowych tłumaczowi przysługuje przynajmniej jedna przerwa na posiłek o długości 60 minut, która wliczana jest do czasu pracy.

4.4 Czas pracy tłumacza nie powinien przekraczać ośmiu godzin dziennie. Tłumacz może jednak wyrazić zgodę na wydłużenie dziennego czasu pracy ponad osiem godzin, ale przysługuje mu za to dodatkowe wynagrodzenie obliczane zgodnie z umową.

5. Wynagrodzenie tłumaczy

5.1 Minimalną jednostkę rozliczeniową stanowi blok o długości 4 godzin. Każdy rozpoczęty blok liczony jest jako cały. Dwa bloki o łącznej długości 8 godzin dają stawkę dzienną.

5.2 Minimalne wynagrodzenie za każdy dzień tłumaczenia wyjazdowego (definicja w punkcie 6.1) jest równe co najmniej jednej stawce dziennej za każdy dzień tłumaczenia, niezależnie od jego rzeczywistego czasu trwania.

5.3 Jeżeli zleceniodawca odstąpi od umowy (odwoła tłumaczenie) w okresie od 2 do 5 dni od czasu planowanego rozpoczęcia realizacji zlecenia, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia 50% całkowitego kosztu realizacji zlecenia. Jeżeli odstąpienie od umowy będzie miało miejsce mniej niż 2 dni (48 godzin) przed planowanym czasem rozpoczęcia realizacji zlecenia, zleceniodawca będzie zobowiązany do pokrycia 100% całkowitego kosztu realizacji zlecenia.

6. Tłumaczenia wyjazdowe

6.1 Tłumaczenie wyjazdowe to takie, które odbywa się w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania tłumacza.

6.2 W przypadku tłumaczenia wyjazdowego przyjmuje się, że czas pracy tłumacza wynosi przynajmniej osiem godzin dziennie. Jeżeli rzeczywisty czas trwania takiego tłumaczenia przekracza osiem godzin, tłumaczowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie obliczane zgodnie z umową.

6.3 Jeżeli dojazd do miejsca tłumaczenia wyjazdowego trwa dłużej niż 5 godzin, tłumaczowi przysługuje honorarium równe co najmniej połowie stawki dziennej za każdy dzień trwania podróży.

6.4 W przypadku tłumaczenia wyjazdowego zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia tłumaczom:

  • noclegu w hotelu znajdującym się w pobliżu miejsca konferencji lub ekwiwalentu doliczonego do całkowitego kosztu realizacji zlecenia;
  • całodziennego wyżywienia na koszt organizatora lub stosowne diety;
  • przyjazdu i noclegu w przeddzień konferencji
  • przejazdu uzgodnionym środkiem transportu na koszt organizatora lub ekwiwalentu doliczonego do całkowitego kosztu realizacji zlecenia;

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie „Warunków pracy i zasad wynagradzania tłumaczy konferencyjnych” Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz wytycznych AIIC i Parlamentu Europejskiego.