Blog

3 lipca 2017

Tłumaczenie ustne na spotkaniach biznesowych – poradnik dla klienta

Organizacja tłumaczenia ustnego na potrzeby spotkań biznesowych (tj. spotkań zarządu/rady nadzorczej, negocjacji biznesowych, kolacji z kontrahentami itp.) przebiega inaczej niż ma to miejsce w przypadku konferencji (szczegóły w poprzednim poradniku). Z tego też powodu postanowiłem napisać osobny artykuł omawiający te właśnie okoliczności. Zacznijmy jednak od tego, co tłumaczenie w czasie spotkań biznesowych ma wspólnego z wszelkimi innymi typami tłumaczenia ustnego…
29 maja 2017
Tłumaczenie ustne na konferencjach

Tłumaczenie ustne na konferencjach – poradnik dla klienta

W swojej dotychczasowej pracy miałem okazję współpracować z wieloma klientami przy organizacji tłumaczenia ustnego na konferencjach. Każde takie wydarzenie jest na swój sposób inne i wymaga indywidualnego podejścia, jednak postanowiłem podjąć próbę pogrupowania najważniejszych zagadnień w kilka ogólnych kategorii i stworzyć poradnik, który przybliży organizatorom specyfikę pracy tłumacza konferencyjnego. Niesie to korzyści dla obu stron, ponieważ komfort pracy tłumaczy ustnych przekłada się znacząco na jakość wykonywanego przez nich tłumaczenia, co z kolei w dużym stopniu determinuje wartość merytoryczną wydarzenia oraz jego odbiór jako całości.
15 maja 2017

Regulamin – tłumaczenia ustne

1. Przygotowanie 1.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia tłumaczowi materiałów umożliwiających przygotowanie merytoryczne (programu konferencji, porządku obrad, listy uczestników, sprawozdań, referatów, tez, wniosków, materiałów pomocniczych, itd.) przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. 1.2 Teksty wystąpień czytanych powinny być wcześniej dostarczone tłumaczowi. Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia tekstu odczytywanego przez mówcę, jeżeli tekst ten nie został mu dostarczony w czasie umożliwiającym przygotowanie się do tłumaczenia. Dotyczy to w głównie wystąpień zawierających cytaty z dzieł literackich, aktów prawnych, lub innych dokumentów. 1.3 Jeżeli zmiany tematu lub trybu tłumaczenia (np. tłumaczenie symultaniczne zamiast konsekutywnego) nie zostały z wyprzedzeniem uzgodnione z tłumaczem, […]
9 maja 2017
tłumaczenia pisemne

Regulamin – tłumaczenia pisemne

Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków razem ze spacjami. Liczba stron zawsze zaokrąglana jest w górę, a zlecenia o objętości tekstu mniejszej niż 1800 znaków są rozliczane zawsze jako 1 strona obliczeniowa. Za tłumaczenia tekstów specjalistycznych lub specjalistycznych o szczególnie wysokim stopniu trudności, a także za dodatkowe prace związane z formatowaniem dokumentu (tabele, wykresy, slajdy itp.) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione ze zleceniodawcą. Za utrudnioną czytelność tekstu lub jego edycję stawka wzrasta o 25% stawki podstawowej za każde utrudnienie, np. za: teksty napisane odręcznie lub formularze wypełnione odręcznie; teksty trudne do odczytania z powodu uszkodzeń […]